Försäljningsvillkor
Priser uppgivna på denna hemsida ersätter alltid de priser som finns angivna i broschyrer eller produktkataloger, dock icke vid eventuella extraerbjudanden eller kampanjer. Vi förbehåller oss rätten att ändra dessa priser utan särskilt meddelande. Priserna inkluderar ej mervärdesskatt, miljöavgift och återvinningsavgift. Fakturering och leverans sker efter på leveransdagen gällande priser. Mottagande av våra produkter betraktas som accept av försäljnings- och garantivillkor.

Vid köporder via internet, betraktas ordern giltig då ordern tillsänts oss och därefter vidimerats med kundens personliga lösenord. Överträdelser och missbruk beivras. För korrekt prisinformation hänvisas alltid till de priser som står angivna på denna hemsida.

Garantivillkor
Varje däck försålt av oss garanteras fritt från felaktigheter i tillverkning och material. Våra garantibestämmelser följer branschen i övrigt och vi rättar oss oavkortat efter de rekommendationer och de villkor som där finns uppgivna. Skulle mot förmodan något fel uppkomma, ej orsakat av yttre omständigheter i fråga om felaktigt nyttjande eller användande skall däcket tillsändas oss för undersökning varvid protokoll har bifogats.. Utöver detta lämnas ingen direkt eller underförstådd garanti. I inget fall ansvarar vi för skador som kan komma att uppstå genom användning av dessa produkter.

Leveransvillkor
Fraktfri leverans till återförsäljare sker på för oss billigaste sättet och med av oss anlitad reguljär transportör. Önskas leverans på annat sätt förbehåller vi oss rätten att debitera merkostnad. Frakt debiteras för leverans understigande 4000 :- netto fakturavärde exklusive återvinningsavgift.

Returer
Returer godkännes endast om de i förväg har accepterats av oss. Fraktkostnad för eventuell retur betalas av kunden. Vi debiterar returavgift med 3% på gällande försäljningspris. Alla returer skall alltid avtalas med oss innan returer får ske. Vi kan annars vägra emottaga returen.

Betalningsvillkor
Om inget annat avtalats skall betalning vara oss tillhanda inom 30 dagar räknat från fakturadatum.

Efterkravsavgift
Vi förbehåller oss rätten att vidaredebitera eventuell efterkravsavgift.

Dröjsmålsränta
Från förfallodagen debiteras dröjsmålsräntan med gällande diskonto +8% enligt räntelagen.

« Tillbaka till däcken
 
MatadorDäck, Afzeliigatan 3, 532 36 Skara, Tel: 0511-143 22, info@matadordack.com